10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

การก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงกายและแรงใจ และต้องใช้แรงงานที่มีทักษะเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะสำเร็จอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสูง การจะประสบความสำเร็จในด้านนี้คนงานก่อสร้างจะต้องได้รับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดการฝึกอบรมสิบอันดับแรกสำหรับช่างก่อสร้าง:

10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

1. การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย

สถานที่ก่อสร้างมักเป็นสถานที่อันตราย โดยมีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ ทีมงานต้องได้รับการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อเรียนรู้วิธีไหวตัว และรับมืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น การหกล้ม ไฟฟ้าช็อต และการสัมผัสสารเคมี

การฝึกอบรม 'จป.' วิชาชีพก็คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer)ซึ่งมีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นตำแหน่งที่กฎหมายได้กำหนดบังคับให้นายจ้างต้องมี ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญที่ไซต์งานทุกที่จำเป็นต้องมี

10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

2. การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการทำ CPR

การบาดเจ็บและอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้แม้จะมีมาตรการด้านความปลอดภัย และช่างทุกท่านจำเป็นต้องรู้วิธีจัดการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและ CPR ในกรณีฉุกเฉิน การฝึกอบรมนี้สามารถช่วยชีวิตคนและป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มเติมได้

10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

3. การคำนวณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างมักเกี่ยวข้องกับการคำนวณที่ซับซ้อน และผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องรู้วิธีอ่านพิมพ์เขียว วัดอย่างแม่นยำ และคำนวณพื้นที่ ปริมาตร และมุมต่างๆ

วิธีคำนวณงบก่อสร้างบ้าน ทำอย่างไร?

 • รู้ความต้องการของตัวเอง
 • คำนวณจำนวนห้องและพื้นที่ใช้สอย
 • ต้องรู้หลักการคิดค่าก่อสร้าง
 • เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง
 • ราคาประเมินก่อสร้างบ้านและอาคาร

เข้าใจความแตกต่างของมูลค่าของวัสดุในแต่ละระดับ

 • วัสดุปูพื้น
 • วัสดุหลังคา
 • สีทาบ้าน
10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

4. การฝึกอบรมความปลอดภัยเรื่องไฟฟ้า

การฝึกอบรมความปลอดภัยเรื่องไฟฟ้าถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับช่างก่อสร้าง เนื่องจากมักทำงานกับระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเรียนรู้วิธีระบุอันตรายจากไฟฟ้า ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย และใช้อุปกรณ์ป้องกัน

10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

5. การเดินสายนิรภัยและสลิง

การฝึกอบรมการสวมใส่สายนิรภัยต่างๆ และสลิงจะสอนช่างถึงวิธีการยกและเคลื่อนย้ายของหนักอย่างปลอดภัยโดยใช้เครนและอุปกรณ์อื่นๆ พนักงานได้เรียนรู้วิธีเลือกอุปกรณ์ยึดที่เหมาะสม รักษาความปลอดภัยของสัมภาระ และสื่อสารกับพนักงานคนอื่นๆ ระหว่างขึ้นลิฟต์

10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

6. การเชื่อม

ทักษะที่สำคัญและถือเป็นทักษะของผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างคือการเชื่อมส่วนประกอบโลหะเพื่อสร้างโครงสร้างและส่วนรองรับ ช่างต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการเชื่อมเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์การเชื่อม ปฏิบัติตามระเบียบการด้านความปลอดภัย และผลิตงานเชื่อมคุณภาพสูง

10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

7. วัสดุก่อสร้างและวิธีการทำงาน

ช่างก่อสร้างจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวัสดุและวิธีการก่อสร้างต่างๆ การฝึกอบรมนี้ประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับคอนกรีต ไม้ และเหล็กประเภทต่างๆ ตลอดจนเทคนิคการก่อสร้างต่างๆ เช่น การโครง หลังคา และ การตกแต่ง

10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

8. การทำงานกับเครื่องจักรที่อันตราย

โครงการก่อสร้างจำนวนมากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เช่น รถปราบดิน รถขุด และรถตัก ช่างทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมในการใช้งานอุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

9. ทักษะการสื่อสาร

ช่างทุกคนจำเป็นจะต้องสามารถสื่อสารกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมประเภทนี้รวมถึงการเรียนรู้วิธีการรับฟังอย่างกระตือรือร้น ให้และรับคำติชม และแก้ไขข้อขัดแย้ง

10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

10. การบริหารเวลา

โครงการก่อสร้างมักจะมีกำหนดเวลาที่จำกัด และผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องรู้วิธีการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา การเรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงาน การกำหนดเป้าหมาย และการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นทั้งหมด

กฎกระทรวงที่คุณควรรู้

กำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564

ก่อนเริ่มงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้นายจ้างแจ้งข้อมูลงานก่อสร้าง

 • งานอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
 • อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร

ก่อนเริ่มงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้นายจ้างแจ้งข้อมูลงานก่อสร้าง

 • งานสะพานที่มีความยาวระหว่างกึ่งกลางตอม่อแรก ถึงกึ่งกลางตอม่อสุดท้ายตั้งแต่ 30 เมตรขึ้นไป
 • งานสะพานข้ามทางแยกหรือทางยกระดับ
 • สะพานกลับรถ หรือทางแยกระดับ

ก่อนเริ่มงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้นายจ้างแจ้งข้อมูลงานก่อสร้าง

 • งานขุดงานซ่อมแซม หรือ งานรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคที่ลึกตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป

ก่อนเริ่มงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้นายจ้างแจ้งข้อมูลงานก่อสร้าง

 • งานอุโมงค์หรือทางลอด

โดยสรุป

ช่างก่อสร้างจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมหลายประเภทเพื่อให้ได้รับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการทำ CPR คณิตศาสตร์การก่อสร้าง การฝึกอบรมความปลอดภัยทางไฟฟ้า การสวมเสื้อผ้าและการสลิง การเชื่อม วัสดุและวิธีการในการก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์หนัก ทักษะการสื่อสาร และการจัดการเวลา เป็นส่วนสำคัญของการฝึกอบรมสำหรับคนงานก่อสร้าง การลงทุนในการฝึกอบรม คนงานก่อสร้างสามารถเพิ่มการจ้างงาน ผลผลิต และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

การฝึกอบรมเหล่านี้จะประสบความสำเร็จอย่างดีเมื่อควบคู่ไปกับการเลือกใช้วัสดุคุณภาพ เราจึงอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยิปซั่มของเราที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การก่อสร้างที่ดีที่สุดแก่คุณ ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้งานได้ดีเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

แผ่นยิปซัม Knauf มีให้เลือก 6 รุ่นแตกต่างกัน

 • StandardShield: แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดมาตรฐาน
 • Heatshield: แผ่นยิปซัมบอร์ดกันร้อน
 • MoistShield: แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น
 • FireShield: ผ่นยิปซัมบอร์ดทนต่อเปลวเพลิง
 • DenseShield: แผ่นยิปซัมบอร์ดรองรับแรงกระแทก
 • Safeboard: แผ่นยิปซัมกันรังสีเอกซ์

 • เรียบ เนียน และสวยงามเหมาะสำหรับการออกแบบในหลากหลายพื้นที่
 • สามารถออกแบบเพื่อให้สามารถป้องกันเสียงได้ถึง 45 เดซิเบลเมื่อติดตั้งควบคู่กับวัสดุที่เป็นฉนวนและโครงคร่าวคนอฟ
 • ไม่ดูดซับความร้อน ไม่ลามไฟ
 • สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากแผ่นยิปซัมแล้วคนอฟยังมีผลิตภัณฑ์ แผ่นยิปซัมทีบาร์ ช่องเซอร์วิส แผ่นอะคูสติก และอีกมากมายให้เลือกใช้

หลังจากที่เราได้ทำความรู้สึกกับอาการเสื่อมสภาพของโครงสร้างแล้ว เราก็สามารถเดินหน้าต่อด้วยการปรับปรุงใหม่ด้วยข้อมูลที่มีมากขึ้น ตราบใดที่คุณได้ทำการบ้านอย่างรอบและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแล้ว คำของคุณก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม เราหวังว่าเราจะสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ และมอบความมั่นใจให้กับคุณในการรับมือกับปัญหาในอนาคตได้อย่างไร้ห่วง

ฝากติดตามเราได้หลากหลายช่องทางเว็บไซต์ https://knauf.co.th/ และ ช่องทางอื่นๆ ตาม QR โค้ด

10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

10 หัวข้อฝึกอบรมที่ช่างคุณภาพห้ามพลาด

ยิปซัมน่ารู้อื่นๆ