Knauf Thailand

การออกแบบและติดตั้ง ยิปซัม คนอฟ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ตราคนอฟผลิตภัณฑ์และระบบของคนอฟถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายเหมาะสมกับการใช้งานทั้งในอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพในระดับสูง และมีคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้ในผลิตภัณฑ์เดียว

ยิปซัมระบบอะคูสติก

ระบบอะคูสติคข้อกำหนดในการออกแบบทางด้านอคูสติคมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ในอาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง...

สุนทรียภาพ

สุนทรียภาพ ความสวยงามและการใช้งานที่ดี มีความความสำคัญในอาคารสมัยใหม่ ผู้ใช้อาคารให้ความสำคัญกับคุณภาพวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างว่าตอบสนองความต้องการและ...

ยิปซัมระบบป้องกันไฟ

ระบบป้องกันไฟอาคารเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุทนไฟ เพื่อให้ความปลอดภัยต่อชีวิต


ยิปซัมระบบการป้องกันเเรงกระเเทก

ระบบการป้องการเเรงกระเเทกอาคารสาธารณะและอาคารเพื่อการพาณิชย์ จะมีผู้ใช้งานจำนวนมาก การสัญจรไปมาในอาคารก็จะมากตามจำนวนผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรของผู้คน...

ยิปซัมสำหรับพื้นที่เปียก

พื้นที่เปียกถูกแบ่งตามระดับที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากน้ำได้ดังนี้

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คนอฟคำนึงถึงความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ของสิ่งมีชีวิต พืชพันธ์ในการนำวัตถุดิบมาเพื่อการผลิต