ร่างสัญญาจ้างก่อสร้างง่ายกว่าที่คิด!

ร่างสัญญาจ้างก่อสร้างง่ายกว่าที่คิด!

ร่างสัญญาจ้างก่อสร้างง่ายกว่าที่คิด!

ก่อนที่โปรเจกต์จะสามารถเริ่มกระบวนการได้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้งานดำเนินอย่างราบรื่น โดยเป็นไปตามความต้องการของทั้งฝ่ายผู้จ้างงาน และ ทีมก่อสร้าง ในบทความนี้เราได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องระบุลงในเอกสารเมื่อร่างสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

ร่างสัญญาจ้างก่อสร้างง่ายกว่าที่คิด!

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างคืออะไร? สัญญาก่อสร้างเป็นข้อตกลงร่วมกันที่มีผลทางกฎหมายระหว่างทั้งสองฝ่ายตามนโยบายและเงื่อนไขที่บันทึกไว้ในรูปแบบเอกสาร ทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือเจ้าของทรัพย์สินหนึ่งรายขึ้นไปและผู้รับเหมาหนึ่งรายขึ้นไป เจ้าของซึ่งมักเรียกกันว่า "นายจ้าง" หรือ "ลูกค้า" มีอำนาจเต็มที่ในการตัดสินใจว่าควรใช้สัญญาประเภทใดสำหรับการพัฒนาเฉพาะที่จะสร้างขึ้น และกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในสัญญา

สัญญาก่อสร้างถือเป็นเอกสารสำคัญที่สรุปขอบเขตงาน ความเสี่ยง ระยะเวลา หน้าที่ สิ่งที่ส่งมอบ และสิทธิทางกฎหมายของทั้งผู้รับเหมาและเจ้าของงาน

แต่ด้วยธรรมชาติของการทำงาน แน่นอนว่าสัญญาจ้างไม่ได้มีแค่ชนิดเดียว สัญญาสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้:

 1. สัญญาราคาคงที่หรือเงินก้อน การระบุราคาคงที่สำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์ สัญญาเหล่านี้อาจรวมถึงข้อกำหนดสำหรับความเสียหายที่ชำระบัญชีหรือบทลงโทษ หากผู้รับเหมาดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จหลังจากวันที่กำหนดไว้แล้วเสร็จ
 2. สัญญาบวกต้นทุน: ซึ่งรวมถึงต้นทุนวัสดุบวกต้นทุนแรงงาน "บวก" อาจแสดงถึงค่าธรรมเนียมหรือเปอร์เซ็นต์คงที่ และอาจรวมราคาสูงสุดที่รับประกันไว้เพื่อให้ค่าธรรมเนียมโครงการมีขีดจำกัด
 3. สัญญาเวลาและวัสดุเช่นเดียวกับสัญญาบวกต้นทุน เอกสารประเภทนี้มีประโยชน์สำหรับโครงการที่มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เจ้าของมักจะจ่ายเป็นรายชั่วโมงหรือรายวัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือเปอร์เซ็นต์คงที่ “บวก” ผู้รับเหมาอาจกำหนดราคาสูงสุดที่รับประกันไว้เพื่อให้เจ้าของบ้านอุ่นใจเกี่ยวกับต้นทุนโดยรวมของโครงการได้
 4. สัญญาราคาต่อหน่วย ผู้รับเหมามักใช้สัญญาเหล่านี้ในการประมูล การกำหนดราคาต่อหน่วยช่วยให้เจ้าของทราบว่าผู้รับเหมากำลังเรียกเก็บเงินในจำนวนมาตรฐานโดยไม่ต้องบวกเพิ่มสำหรับหน่วยเฉพาะที่จำเป็นสำหรับโครงการ

สัญญาก่อสร้างมาตรฐานควรมีข้อมูลและข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 1. วันที่และสถานที่ทำสัญญา เพื่อทั้งสองฝ่ายทราบว่าสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่และมีอายุสัญญากี่ปี
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลคู่สัญญาระหว่างผู้ว่าจ้าง (เจ้าของบ้าน) และผู้รับจ้าง (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนและตรวจสอบได้
 3. ราคา และรายละเอียดการจ่ายงวดงาน เพราะในบางกรณีเจ้าของงานอาจจำเป็นต้องจ่ายค่างานเป็นงวดๆ แล้วแต่ข้อตกลงของเงินทุนที่ใช้ทำงาน
  • ค่าจ้างเหมาจ่ายทั้งหมด
  • จ่ายชำระก่อนการเริ่มดำเนิดการกี่เปอร์เซ็นต์
  • แบ่งงวดงานออกเป็นกี่งวดงาน มีรายละเอียดอะไรบ้าง
  • จ่ายชำระเงินงวดงานแต่ละงวดงานกี่เปอร์เซ็นต์
 4. ระยะเวลาของสัญญา ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างจนงานเสร็จ ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างโดยประมาณกี่เดือน นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะวันเสร็จอาจพ่วงกับปัจจัยอื่นอย่างเช่น วันย้ายเข้า วันเปิดตัวโครงสร้าง และ อื่นๆ
 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง (เจ้าของบ้าน) ควรมีรายละเอียดกำกับไว้อย่างชัดเจนในสัญญาว่าจ้าง
  • สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ตกลงกันไว้ โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาว่าจ้าง แต่ควรทำการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและมีความตกลงยินยอมกันทั้ง 2 ฝ่าย
   หากการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจนกระทบกับความแข็งแรงและมาตรฐานของโครงสร้างตามแบบแปลนเดิม ผู้รับจ้าง (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ
  • ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งหยุดงาน หากเห็นว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามข้อตกลง หรือมีสิทธิระงับและไม่จ่ายค่างวดงานในส่วนดังกล่าว หากผู้รับเหมาไม่ทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายที่ไม่เป็นไปตามที่แจ้งให้แก้ไข
 6. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับเหมาก่อสร้าง
  • ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด
  • ผู้รับจ้างสามารถโอนงานให้ผู้อื่นได้ แต่ยังคงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามระบุในสัญญา
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือลดงานส่วนใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้ตั้งแต่ต้น ผู้รับจ้างจะต้องทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง จะได้มีคุณภาพ เหมาะสมกับลักษณะงาน
 7. การประกันคุณภาพผลงานหลังจากส่งมอบ ระยะเวลาประกันงานขึ้นอยู่กับประเภทงานและการเจรจา โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ 1-5 ปี ซึ่งหากเกิดความเสียหายกับตัวบ้านในระยะเวลาเอาประกันที่ไม่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ ผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไข ซ่อมแซ่มให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานดังเดิม
  • ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของบ้านทำการต่อเติมบ้านจนผิดหลักทางวิศวกร เป็นเหตุให้ตัวบ้านเกิดการชำรุดเสียหาย จะถือว่า “การประกันคุณภาพงาน” สิ้นสุดลงทันที
 8. การยกเลิกสัญญาว่าจ้างและสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายควรทำการระบุให้ชัดเจน เพื่อรองรับหากมีฝ่ายใดทำผิดเงื่อนไขขั้นตอนการรับผิดชอบความเสียหายจะเป็นไปได้ง่าย
 9. การลงนามตกลงเซ็นสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างจะประกอบไปด้วย
  • ผู้ว่าจ้าง (เจ้าของบ้าน)
  • ผู้รับจ้าง (ผู้รับเหมาก่อสร้าง)
  • พยาน 1
  • พยาน 2

  สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างที่ดีช่วยป้องกันปัญหาระหว่างก่อสร้างบ้าน

ข้อควรระวังและข้อสังเกตก่อนทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

 1. สัญญาจ้างมีความคลุมเครือก่อนเซ็นสัญญาทุกฉบับคุณควรอ่านให้มั่นใจว่าเอกสารฉบับนี้ครอบคลุมทุกอย่างหรือไม่ เพื่อป้องกันกรณีเจอผู้รับเหมาที่ไม่ดี ไม่มีความซื่อตรงในวิชาชีพ อาจทำให้เราเสียเปรียบได้ เมื่อตกลงเซ็นสัญญาว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว
 2. เปอร์เซ็นการจ่ายเงินแต่ละงวดเหมาะสมกับปริมาณงานหรือไม่
 3. ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างกับระยะเวลาสมเหตุสมผลหรือไม่ หากสัญญาไม่ระบุวัน เวลา ที่ชัดเจนในการส่งงานในแต่ละงวดงานก่อนการจ่ายค่างวด คุณควรทำการทบทวนสัญญาใหม่เพื่อป้องกันการคาดเคลื่อนของเวลาส่งงาน
 4. ตรวจสอบระยะประกันงานหลังการก่อสร้าง กรณีเกิดความเสียหายหรือชำรุดหลังการส่งมอบงาน
 5. ตรวจสอบสิทธิในการยกเลิกสัญญา กรณีผู้รับเหมาขาดความรับผิดชอบหรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุในสัญญาเพื่อที่คุณจะสามารถถอนตัวออกจากโปรเจกต์ได้โดยไม่เกิดผลกระทบสาหัส
ร่างสัญญาจ้างก่อสร้างง่ายกว่าที่คิด!

โดยสรุปทุกเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในสัญญาควรครอบคลุมทุกรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างตั้งแต่ไซต์งาน วัสดุ พื้นที่ ไปจนถึงข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและทีมผู้รับเหมา เหื่อให้งานของคุณดำเนินได้อย่างราบรื่น Knauf พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราที่ได้ผ่านการออกแบบเพื่อให้ประสบการณ์ทำงานของพี่ช่างสะดวกสบายที่สุด

แผ่นยิปซัม Knauf…

 • เรียบ เนียน และสวยงามเหมาะสำหรับการออกแบบในหลากหลายพื้นที่
 • สามารถออกแบบเพื่อให้สามารถป้องกันเสียงได้ถึง 45 เดซิเบลเมื่อติดตั้งควบคู่กับวัสดุที่เป็นฉนวนและโครงคร่าวคนอฟ
 • ไม่ดูดซับความร้อน ไม่ลามไฟ
 • สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราหวังว่าเราได้มอบความรู้ที่น่าสนใจ และแรงบันดาลใจให้คุณได้เริ่มศึกษาต่อยอดเพิ่มเพื่อให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบ การต่อเติมบ้าน และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง...ฝากติดตามเราได้หลากหลายช่องทางเว็บไซต์ https://knauf.co.th/ และ ช่องทางอื่นๆ ตาม QR โค้ด

ร่างสัญญาจ้างก่อสร้างง่ายกว่าที่คิด!

ร่างสัญญาจ้างก่อสร้างง่ายกว่าที่คิด!

ยิปซัมน่ารู้อื่นๆ